REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY

Fundacji dla Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem Fundacji dla Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie, zwanej dalej Fundacją, jest pomoc dzieciom chorym, niepełnosprawnym lub potrzebującym pomocy, urodzonym w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii lub w innych ośrodkach, których Rodzice lub opiekunowie prawni nie są w stanie samodzielnie pokryć kosztów leczenia.

2. Pomoc przyznawana jest przede wszystkim dzieciom nie będącym pod opieką lub nie otrzymującym wsparcia od innych organizacji pozarządowych oraz tym, które nie otrzymały dotychczas dofinansowania od Fundacji.

3. Pomoc jest świadczeniem pieniężnym lub rzeczowym, przekazywanym przez Fundację na rzecz osoby ubiegającej się o pomoc, w drodze Umowy Porozumienia.

 

 §2. ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY

1. Aby ubiegać się o dofinansowanie należy dostarczyć w formie pisemnej na adres korespondencyjny: Fundacja dla Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie, ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa, komplet poniższych dokumentów:

- podanie z prośbą o pomoc (uzasadniające potrzebę jej uzyskania)

- kwestionariusz stanowiący załącznik 1

- zaświadczenie o dochodach rodziny (załącznik 2)

- zaświadczenia lekarskie potwierdzające aktualny stan zdrowia lub wypis ze szpitala nie starszy niż 6-miesięczny

- kosztorys związany z leczeniem/rehabilitacją/zabiegiem

2. Do wniosku można dołączyć inne dokumenty świadczące o trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, np. zaświadczenie z opieki społecznej potwierdzające sytuację rodzinną, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

3. Prośbę może złożyć jedynie rodzic lub opiekun prawny dziecka.

4. Na każdym etapie rozpatrywania wniosku o udzielenie pomocy Fundacja może prosić o dostarczenie dokumentów potwierdzających stan faktyczny. W przypadku nie uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie do 30 dni od chwili otrzymania prośby o przedstawienie dodatkowych dokumentów, wniosek z prośbą o pomoc zostaje anulowany.

5. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest przesłanie pełnej dokumentacji wymienionej powyżej i spełnienie kryteriów wymienionych w paragrafie 2.

6. Zakwalifikowanie przez Zarząd dziecka do grupy podopiecznych Fundacji oraz określenie zakresu pomocy następuje na podstawie analizy wszystkich dokumentów dostarczonych przez rodzica lub opiekuna prawnego i następuje w ciągu 30 dni od otrzymania kompletu dokumentacji.

7. Osoba składająca prośbę może otrzymać pomoc rzeczową i/lub finansową raz w roku kalendarzowym. Komisja rozpatrująca prośby może w przypadku szczególnie uzasadnionym odstąpić od tej zasady.

8. W skład komisji rozpatrującej prośby wchodzi trzech pracowników Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o., powoływanych na 3 lata. Rekomendacje Komisji przedstawiane są Zarządowi Fundacji.

9. Przyznana pomoc może być wykorzystana na leki, leczenie, rehabilitację, sprzęt rehabilitacyjny, indywidualne turnusy rehabilitacyjne i inne, służące poprawie zdrowia chorego.

10.Wysokość pomocy zależy od dostępnych środków Fundacji, liczby próśb oraz indywidualnej sytuacji materialnej pacjenta, znanej na podstawie dokumentów złożonych przez rodziców lub opiekuna prawnego dziecka i stanu klinicznego dziecka.

 

§3. PROCEDURA PRZYZNANIA POMOCY

1. Procedura przyznania pomocy materialnej lub rzeczowej składa się z następujących etapów:

Złożenie dokumentacji

Analiza złożonych dokumentów oraz ew. weryfikacja przez komisję sytuacji życiowej i materialnej osoby ubiegającej się o pomoc poprzez przeprowadzenie wywiadu środowiskowego

Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia pomocy przez Zarząd lub osobę upoważnioną przez Zarząd po uprzednim uzyskaniu rekomendacji Komisji

Zawiadomienie osoby składającej prośbę o decyzji

W przypadku decyzji pozytywnej – zawarcie Umowy Porozumienia (załącznik 3)

Przekazanie środków darowizny finansowej przelewem na rachunek bankowy Rodzica / opiekuna prawnego, wskazany w Umowie Porozumienia lub dostarczenie pomocy rzeczowej.

2. Przyznane środki finansowe Rodzić / opiekun prawny może przeznaczyć wyłącznie na cel określony w Umowie Porozumienia.

3. Każde dofinansowanie Fundacji podlega rozliczeniu na podstawie faktur i rachunków, zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku 3 (Umowa Porozumienia), do wysokości przyznanych środków pieniężnych, w terminie  14 dni od otrzymania prawidłowego rozliczenia.

4. Fundacja nie udostępnia swojego konta bankowego jak również nie pośredniczy w zakładaniu subkont na rzecz osób fizycznych, nie zbiera środków finansowych z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego na konkretne osoby.

5. Fundacja nie udziela pomocy:

Związanej z finansowaniem / współfinansowaniem operacji i rehabilitacji dzieci, zakupem sprzętu, leków itp. poza granicami Polski

Związanej z finansowaniem i współfinansowaniem z zakresu medycyny niekonwencjonalnej

Rodzicom / opiekunom prawnym dziecka, któremu Fundacja przyznała pomoc, a którzy nie dokonali rozliczenia lub rozliczyli się częściowo ze środków przyznanych przez Zarząd w ramach Umowy Porozumienia

Rodzicom / opiekunom prawnym dziecka, którzy wykorzystali środki przyznane przez Zarząd Fundacji niezgodnie z przeznaczeniem lub odmówili poddania się kontroli w zakresie zgodności wydatkowania przyznanych środkowo z celem określonym w zawartej z Fundacją Umowie Porozumienia

6. Fundacja ma prawo do wykorzystania uzgodnionych z Rodzicami / opiekunami prawnymi danych osobowych dziecka w celu poinformowania darczyńców, na co przeznaczono pozyskane środki finansowe oraz w celu zdania sprawozdania z efektów swojej działalności, w tym na stronie internetowej. Wykorzystanie danych osobowych podopiecznego wymaga pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego dziecka zawartej w Umowie Porozumienia.

 

§4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Rodziców/Opiekunów dzieci ubiegających się o pomoc oraz tych dzieci jest Fundacja dla Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie (00-845) przy ul. ŁUCKIEJ, nr 18, lok. 1801/1802;

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: fundacja@szpitalzelazna.pl

3. Pełna treść klauzuli informacyjnej stanowi załącznik 4 do niniejszego regulaminu.

 

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Złożenie prośby o pomoc jest równoznaczne z akceptacją warunków i postanowień niniejszego regulaminu.

2. Od decyzji Zarządu Fundacji nie przysługuje odwołanie. Decyzja Zarządu jest ostateczna.

3. Fundacja nie zwraca nadesłanych dokumentów.

4. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Umowy Porozumienia na świadczenie pomocy, zawartego pomiędzy Zarządem Fundacji a Rodzicem / opiekunem prawnym dziecka.

 

Anna Dobrzyńska

Prezes Zarządu Fundacji

Warszawa, 26.06.2019

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Fundacja dla Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie